Vragen? Stel ze gerust!

Vragen over uw aanmelding
Voor vragen over uw aanmelding neemt u contact op met SPITZ congres en event via 070 360 9794 of registratie@spitz.nu.

Vragen over het congres
Heeft u vragen over het programma van de Nationale Schoolleiders Top of logistieke zaken? Neem dan contact op met Charlotte van Solinge van SPITZ congres en event. Zij is bereikbaar via 070 360 9794 of charlotte@spitz.nu.

Partners
Wilt u meer weten over de partners, klik dan op de naam van de organisatie.
VO-Academie, Schoolleidersregister VO, Netwerk van Schoolleiders, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, VO-Raad en NL2025.

Via de logo's onderin wordt doorverwezen naar de websites.

VO-academie

Startpunt voor de professionalisering van schoolleiders & bestuurders.
De VO-academie van de VO-raad is een programma opgezet om schoolleiders, middenmanagers en bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun (verdere) professionalisering.

SRVO

Als schoolleider houd je je doorlopend bezig met de ontwikkeling van de schoolorganisatie, medewerkers en leerlingen. Maar hoe zit het met je eigen ontwikkeling? Als schoolleider speel je een cruciale rol op school, maar schiet je eigen professionalisering er vaak bij in. SRVO kan je ondersteunen om de bouwstenen te kiezen die jou helpen in je loopbaan. Ook zijn we een plek voor ontmoeting, kennisdeling en inspiratie. Maar we doen meer! We voeren onderzoeken uit, bezoeken schoolleiders, organiseren bijeenkomsten en voeren gesprekken met partnerorganisaties. Uiteraard komen we ook graag bij je langs om nader kennis te maken en jou en je collega-schoolleiders te informeren over SRVO en het Register. Neem hiervoor contact met ons op via info@schoolleidersregistervo.nl of telefonisch via 030 5500 220.

Vanzelfsprekend wil je laten zien dat je een geregistreerd schoolleider bent. Schrijf je in bij SRVO en profiteer van de voordelen die het platform van geregistreerde schoolleiders je biedt.

Netwerk van Schoolleiders (NvS)

Het streven naar hoogwaardig, kwalitatief en toekomstgericht onderwijs (op weg naar een kennismaatschappij) kan niet zonder en zelfbewuste beroepsgroep. Dit vergt leiderschap en een sterke beroepsgroep die zowel met betrekking tot professionalisering als haar positie (arbeidsvoorwaarden en rechtspositie) de leiding in handen neemt. Het Netwerk van schoolleiders wil in deze twee ontwikkelingen een voortrekkersrol spelen.

Toekomst gericht onderwijs vraagt op alle niveaus veel van de professionaliteit van de medewerkers. Om dit te realiseren, is het creëren van een professionele leergemeenschap (cultuur) binnen de scholen essentieel. Vanuit relatie, competentie en autonomie werken aan versterking van het onderwijs. Hierbij is sprake van synergie op alle niveaus, van leerling tot bestuurder. Tegelijk heeft iedereen altijd een mening over het onderwijs en is de druk vanuit de verschillende stakeholders op het onderwijs groot. De schoolleider heeft hier een sturende rol in. Hij/zij wordt niet voor niets vaak het boegbeeld van de school genoemd. Het richting (visie), ruimte en ruggensteun geven aan teams/afdelingen, deelschool of het geheel in een hybride omgeving vergt veel van een schoolleider. Door de toenemende complexiteit en de steeds hogere eisen die er aan het onderwijs en de mensen die er werken worden gesteld, neemt de verantwoordelijkheid van de schoolleider toe. Bestuurders komen meer op afstand te staan waardoor de rol en de positie van de schoolleider steeds belangrijker worden. Dit vraagt veel van de kwaliteiten c.q. competenties van de schoolleider. De intrinsieke motivatie om aan zijn of haar professionalisering te werken was al groot, maar het steeds complexere werkveld eist een permanente ontwikkeling van de schoolleider. Het is daarbij belangrijk dat de schoolleiders zelf als beroepsgroep hierbij gezamenlijk de regie voeren. Dit geldt zowel voor het bepalen van de belangrijke leergebieden (lijnen) als voor de inrichting van het schoolleidersregister. Belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met de dynamiek van het vak en dat professionaliseringsactiviteiten aansluiten bij de fase van ontwikkeling van en de situatie waarin een school zich bevindt.

Het NVS heeft als doel om in overleg met de werkgeversdelegatie van de VO-raad recht te doen aan de positie van de schoolleider. Dit zal een aantal aanvullende afspraken vergen. In de VO-raad trekken bestuurders en schoolleiders nu samen op om een zo gunstig mogelijk onderwijsklimaat in Nederland te realiseren. De VO-raad is formeel een bestuurdersorganisatie waarin via het schoolleiders platform (SLP) de schoolleiders een stem hebben. Gezien de geschetste ontwikkelingen (waarom) is het wenselijk om tot een meer zelfstandige vereniging van schoolleiders te komen. Het NVS streeft naar een goed overleg met de onderhandelingsdelegatie van de VO-raad om via arbeidsvoorwaarden recht te doen aan de positie van de schoolleider.

Daarnaast wil de NVS door zitting te hebben in het bestuur van de Stichting Schoolleidersregister VO zelf de regie over de inrichting en eisen rond professionalisering van schoolleiders voeren. Uiteraard in samenspraak met anderen maar vanuit een leidende positie zodat er een dynamisch register komt dat recht doet aan verschillen (de fase van ontwikkeling van scholen) en aansluit bij de praktijk. Het stimuleren van professionalisering en ook het elkaar aanspreken op professionaliteit wordt vormgegeven in het schoolleidersregister. Dit register is nadrukkelijk van en voor schoolleiders. Binnen dit register maken schoolleiders hun vakbekwaamheid en professionele ontwikkeling zichtbaar. Het register geeft kracht aan de beroepsgroep, stimuleert professionalisering van schoolleiders en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Voor meer informatie: www.netwerkvanschoolleiders.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Voor meer informatie: www.minocw.nl

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Goed onderwijs waarin de individuele talenten van leerlingen tot hun recht komen en leerlingen worden voorbereid op hun rol in de samenleving, is een belangrijk maatschappelijk goed. De VO-raad bevordert de kwaliteit en ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Nederland. Leiderschap en goed bestuur in de schoolorganisatie zijn hiervoor essentieel. De VO-raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden en faciliteert schoolbestuurders en -leiders bij het vervullen van hun taak.

Onze visie
Leiderschap is essentieel voor het bevorderen van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs en het optimaal functioneren van een school. Bestuurders en schoolleiders stellen leraren en ondersteunend personeel in staat hun werk goed te doen en creëren daarmee de omstandigheden waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Zonder leiderschap en goed bestuur geen goed en eigentijds onderwijs.

NL2025

NL2025 is een platform waarin onder andere bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunstenaars, CEO's en sporters ("Aanjagers") zich hebben verenigd. We zetten ons in, op persoonlijke titel, voor een betere toekomst van Nederland. NL2025 richt zich op drie thema's: onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving. Uit de enquête 'Namens Nederland' uitgevoerd door onder andere NL2025 onder meer dan 100.000 inwoners van Nederland is namelijk gebleken dat zij binnen die thema's verbeteringen voor de toekomst willen zien én zich daarvoor willen inzetten.

Voor meer informatie: www.nl2025.nl